Възможности

Barsy - възможности за Склад

Склад

С barsy получавате мощно управление на складово стопанство. Всички ежедневни дейности се управляват от централизирано и еднотипно. Въвеждате номенклатура на всички стоки с множество свойства - имена, баркод, базова цена, снимки, описание, характеристики. През администрацията можете да извършвате продажби на едро и дребно, да зареждате стока, да извършвате ревизия, да прехвърляте наличности от един склад в друг и други Множество справки с разнообрани филтри за наличност в реално време, всички операции се отразяват веднага. Наличностите могат да се разпределят в неограничен складове. Складовете могат да се групират хоризонтално, така че да се правят справки. Алармиране при намаляване на количеството под зададен минимум Възможност за Прехвърляния, Изписвания, Ревизии, Заявки към доставчици и др.

Склад

Каталог артикули

 • Работа с неограничен брой артикули в различни каталози, категоризирани в дървовидна структура
 • Генериране или въвеждане на баркодове с възможност за разпечатване
 • Създаване на етикети с автоматично съдържание и разпечатване в разнообразни комбинации
 • Водене на себестойност на артикулите по средно претеглена цена
 • Генериране на баркодове на артикули по зададен модел
 • Отпечатване на етикети с баркод, име, цена и друга информация за артикул
 • Въвеждане на групи от атрибути и прикачането им към артикули
 • Възможност за изчисляване на различни бонуси на персонала за всеки артикул

Използване на съставни артикули (рецепти)

 • Съставни артикули, които изтеглят количества от няколко артикула
 • Изтегляне от склада при приключване на сметка или при производство
 • Вложени рецепти (рецепти от рецепти) при сложни рецептурници
 • Следене на себестойност/печалба на всяка рецепта
 • Текстово описание на начина на приготвяне

Зареждане

 • Въвеждане на всички входящи документи по доставчици
 • Прикачане на сканирани копия и документи към всяко зареждане
 • Зареждане на стоки в различни разфасовки
 • Добавяне на транспортни разходи за изчисляване на себестойност
 • Определяне срок за плащане спрямо доставчика
 • Въвеждане на платена сума по документа
 • Импортиране на документ от файл, колектор за данни или отдалечена система
 • Въвеждане на документи в различни валути от основната за системата
 • Защита от дублиране на документи

Прехвърляне между складове

 • Прехвърляне между вътрешни складове и между обекти в обща система
 • Възможност за "пътуване" на стока между два склада
 • Приемане на стоката от насрещна страна след проверка
 • Отказване на стока с маркиране на грешки и коментари

Ревизии

 • Отваряне на ревизия в произволен момент (текущ или в миналото)
 • Ревизиране по произволни сечения - категории, избрани артикули и други
 • Задаване на момент на "броене" и смяната му
 • Разпечатване на бланка за броене с настройваеми колони
 • Задаване на причини за разлики в склада
 • Ревизирането не блокира нормалната работа на системата

Производство

 • Създаване на производствени рецепти
 • Изпълнение на операция Производство
 • Използване на вложени рецепти
 • Задаване на получено количество
 • Изчисляване на себестойност на рецепти

Заявки към доставчици

 • Създаване на заявки по липси/свободно/по доставчик
 • Автоматично попълване на необходимото количество
 • Разделяне на дадена заявка на множество заявки
 • Изпращане на заявката по мейл към доставчика
 • Трансформиране на заявка в зареждане

Вътрешни заявки

 • Заявки между тръговски обекти, складове или цехове
 • Справка за сумиране на всички получени заявки
 • Трансформиране на заявка в прехвърляне

Изписвания

 • Задаване на категория на всяко изписване
 • Задаване на причини за изписване на всеки артикул

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване